cổ phiếu FLC Faros-Hơn 567 triệu cổ phiếu ROS chưa được chuyển sang UPCoM, cổ đông mừng hụt