CLB Heerenveen-Heerenveen có động thái mới, Văn Hậu 99% ở lại Hà Lan