chuyến đi trải nghiệm-Vụ học sinh tử vong trong chuyến thực tế: Phụ huynh có thể từ chối chuyến đi thiếu an toàn