Chung Thanh Phong-Sao Việt rạng rỡ xem show thời trang của Chung Thanh Phong