chửa ngoài dạ con-Thai nằm lạc chỗ từ tử cung ra ổ bụng