Chủ tịch UBND TP Hà Nội chu ngọc anh-Hà Nội cho học sinh đi học lại thế nào?