Chủ tịch Quảng Bình-Vụ thu tiền cứu trợ của dân: Đến nhà từng người dân trả lại tiền