chơi đồ chơi lạ-Chơi đất nặn slam mua trước cổng trường, 32 học sinh tiểu học nhập viện