chợ gốm sứ bát tràng-Chợ gốm Bát Tràng đột ngột đóng cửa, tiểu thương đánh trống phản đối