Chip U1-Với iPhone 11, tính năng AirDrop đã đạt đến cảnh giới mới