chính quyền quân đội-Đảo chính triền miên và lời hứa bất thành từ 1992 của quân đội Thái