chính phủ Thái Lan-Đồng Baht thành 'vịnh tránh bão', kinh tế Thái Lan khốn đốn