Chìm thuyền 3 người tử vong-Chìm thuyền trên hồ Đa Tôn, 3 người chết