cháy ở ngõ Thịnh Hào 3-Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ Thịnh Hào 3