chặt bỏ cánh tay-Tiếp xúc với vi khuẩn ăn thịt, người đàn ông phải chặt bỏ cánh tay