chất bán dẫn-Xe Ford chất đống vì sản xuất xong mà thiếu chi tiết này, thậm chí nhìn từ vũ trụ còn thấy