Câu chuyện bó đũa-Mũi trưởng Long vứt hết cả liêm sỉ làm điều này vì 'miếng cơm manh áo', nhưng fan vẫn khẳng định là cho Hậu Hoàng