cáp APG-Ngày mai cáp APG sửa xong, AAE-1 dự kiến gián đoạn dịch vụ đến 23/7