Cảnh giác-Khuyến cáo người dân đề phòng nhóm ăn xin mặt bôi đen