cận thị được miễn nghĩa vụ quân sự-TP HCM đề xuất tuyển người cận thị, loạn thị đi nghĩa vụ quân sự