cấm tụ tập-Lệnh cấm tụ tập, đóng cửa cơ sở dịch vụ được hiểu thế nào?