bóng chuyền nữ-26/37 thành viên dính Covid-19, nữ bóng chuyền Thái Lan vẫn bị ép thi đấu