Bôm-Cấm dùng điện thoại trong phạm vi 200 m từ quả bom ở Cửa Bắc