bộ trưởng chu ngọc anh-Bộ trưởng Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch thành phố Hà Nội