Bộ trưởng Bộ quốc phòng-Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Sẵn sàng trực thăng chở lương thực cho dân