bộ trưởng bộ giáo dục-Chính phủ có 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới