Bỏ thuốc mê-Khống chế ép con bạc viết nợ 300 triệu