bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư 31 tuổi-Vĩnh Phúc: Thu hồi quyết định bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư 31 tuổi