bổ nhiệm nhiều con cháu-Giám đốc bệnh viện được xem xét bổ nhiệm liên tiếp... 4 nhiệm kỳ