bố đá gãy chân con gái-Uống rượu say, bố đá gãy chân con gái 3 tuổi rồi trốn vào rừng