biểu tình ở Thái Lan-Vua Thái Lan lần đầu bình luận về phong trào biểu tình