biểu tình-Hơn 200 tổ chức phi chính phủ kêu gọi Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí Myanmar

Xem thêm