biển quán-Khách đứng hình khi thấy tấm biển trên bàn nhậu, nhiều người quay xe bỏ về luôn!