biển-Tại sao khi áp vỏ sò vào tai lại nghe thấy tiếng của biển?