bệnh viện VF-Tổng Giám đốc Bệnh viện FV bị tố cáo say xỉn, đánh bảo vệ