Bệnh viện Phan Thiết-Khởi tố giám đốc, phó giám đốc Bệnh viện Phan Thiết