bệnh viện Chợ Rẫy-Bệnh nhân 91 sẽ được đưa từ BV Chợ Rẫy ra thẳng cửa máy bay

Xem thêm