Barcagate-Cựu Chủ tịch Barcelona được tại ngoại sau 1 ngày ngồi tù