bao phủ vaccine-Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chí tăng, giảm cấp độ dịch cho địa phương