báo động nhà trắng-Nhà Trắng báo động do bị xe bán tải phá rào chắn