báo cháy-Chú vẹt biết gào tên của chủ nhân để cảnh báo cháy