ban chỉ đạo tiền phương-26 thuyền viên vẫn mất tích, Ban chỉ đạo tiền phương họp trong đêm