Bamboo Airway-Bộ GTVT đang xem xét việc Bamboo Airways đổi người đại diện và tăng vốn điều lệ?