bài toán tiểu học-Toán lớp 3: 'Làm sao chia đều 3 quả táo cho 7 người?'