Arsenal-Sao Real không chịu gia hạn, MU và Arsenal sẵn sàng tranh chấp