Arsenal-World Cup 2022 có thể áp dụng hệ thống bắt việt vị tự động