ảnh hưởng bão số 8-Bão số 8 đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị đêm mai