ảnh hưởng bão số 8-Bão số 8 mạnh lên cấp 13, tâm bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị