ảnh hưởng bão-Còn bao nhiêu bão và sắp xuất hiện những loại thời tiết nguy hiểm nào?