an toàn đường sắt-Video: Dừng xe 'trước mũi tàu hoả', cuống cuồng không có đường lui