án mạng bất thường-Đánh cá trên biển, chủ tàu kinh hãi phát hiện bộ phận cơ thể người mắc trong lưới