3 chiến sĩ hy sinh-Các anh hy sinh đã nhường lại sự sống cho biết bao người khác